Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Matriční úřad

Matriční úřad 

PRO  OSOBNÍ  SCHŮZKU  NA  MATRICE  SI  NEJDŘÍVE  DOHODNĚTE  TERMÍN.  DĚKUJEME  :-)

Obecní úřad Zdounky vede matriční knihy narození, manželství, partnerství a úmrtí pro obec Zdounky a místní části Divoky, Cvrčovice, Nětčice, Lebedov a Těšánky a dále také pro pro obce Soběsuky (+ m.č. Skržice a Milovice), Cetechovice, Roštín a Honětice.

MATRIČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Jak mám rozumět pojmu matriční úřad? Hledám zápis narození, sňatku či úmrtí, jak najdu tu správnou matriku?

Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Když hledáte matriku, kde je "Váš" zápis zaznamenán, vždy musíte znát, kde došlo k narození, sňatku, či úmrtí, které hledáte. Podle tohoto údaje najdete tu správnou matriku. Matriky však nejsou jen ve "velkých městech", pomůže Vám jejich seznam, který je uveden ve vyhlášce č. 207/2001 Sb., nebo se obraťte na jakoukoliv matriku, kde by Vám měli s nalezením toho správného úřadu pomoci.

Občas si lze pomoci i jinak. Když třeba víte, kde dotyčný příbuzný zemřel, ale nevíte, kde byl narozen, ze zápisu v matrice úmrtí zjistíte místo narození, které Vás navede na tu správnou matriku, co se týče zápisu narození. Matriční knihy jsou archivovány u toho příslušného matričního úřadu po dobu 100 let, co se týče knihy narození, a po dobu 75 let, co se týče knihy manželství a úmrtí. Pak jsou knihy předávány příslušnému státnímu archivu. Pokud byste hledali velmi staré zápisy, pro naši oblast je tímto archivem Moravský zemský archiv v Brně.

Kam se obrátit pro vydání matričního dokladu (tj. rodného, oddacího, úmrtního listu)?

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila (u rodného listu), uzavřela manželství (u oddacího listu) nebo zemřela (u úmrtního listu).

Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed (tzv. „zvláštní matrika“). Matriční úřad zašle prvopis (originál) matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.

Co mám dělat při ztrátě rodného listu, oddacího, úmrtního listu?

Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis. Žadatel se obrátí osobně, nebo písemnou žádostí, na níž bude úředně ověřený podpis žadatele, na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak na Úřad městské části Brno-střed - zvláštní matriku.

Chtěl bych vyzvednout matriční doklad svého rodinného příslušníka místo něho. Je to možné?

Ano, pokud budete chtít vyzvednout matriční doklad za svého manžela, sourozence, rodiče, prarodiče, děti, vnuky či vnučky. U ostatních osob byste potřeboval/a zmocnění ve formě písemné plné moci, s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

O vydání matričního dokladu může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo její manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci,  její sourozenci a zplnomocnění zástupci
 • státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu
 • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

Žádost lze vyřídit osobně přímo na příslušném matričním úřadu nebo formou písemné žádosti, na níž bude úředně ověřen podpis žadatele.

Jaké jsou správní poplatky za matriční doklady?

Vydání prvopisu (prvního originálu) rodného, oddacího či úmrtního listu je osvobozeno od poplatku. Za vydání druhopisu (duplikátu, každého dalšího dokumentu) rodného, oddacího či úmrtního listu se platí 300,- Kč za matriční doklad.

Pokud žádáte o vydání druhopisu přímo na matrice, uhradíte správní poplatek přímo na místě samém. Tento poplatek nelze platit kolky! Duplikát matričního dokladu však lze zaslat žadateli i prostřednictvím pošty, v takovém případě bude správní poplatek vybrán poštovní poukázkou či bezhotovostním převodem na účet obce. Duplikát matričního dokladu je zasílán do vlastních rukou.

Co jsou matriční knihy? Za jakých podmínek do nich lze nahlížet?

Matriční knihy jsou knihy, do nichž se zapisují narození, sňatky, partnerství a úmrtí, ke kterým došlo ve správním obvodu matriky, která tyto knihy vede. Narození, sňatky, registrovaná partnerství a úmrtí, ke kterým došlo v cizině, se ze zákona zapisují všechny do tzv. zvláštní matriky, což je matrika Úřadu městské části Brno - střed.

Do matričních knih může nahlédnout dotyčná osoba, jíž se zápis týká, nebo členové její rodiny v linii přímé, manžel, sourozenec a zplnomocněný zástupce. 

K nahlédnutí do matriční knihy je nutno na příslušné matrice vyplnit žádost. Pokud se zápis, který chcete vidět, týká Vás, stačí Váš občanský průkaz či pas. Pokud se zápis týká jiného člena rodiny, musíte doložit matriční doklad, ze kterého bude vyplývat, že je to Váš člen rodiny (třeba budete chtít vidět zápis Vaší matky, pak vezmete svůj rodný list, ze kterého je jasné, kdo je Vaše matka, pokud budete chtít vidět zápis manžela, vezmete Váš oddací list apod.). Pokud byste nahlížel/a na základě zmocnění, předložíte plnou moc, s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Matriční úřad vydá fyzické osobě (tedy osobě, které se zápis matriční události netýká) nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení zápisu matriční události v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.

Formuláře:

 

2. MANŽELSTVÍ

Chceme mít svatbu

Ze všeho nejdříve si rezervujte termín oddání na příslušném matričním úřadě, v jehož obvodu svatbu plánujete.

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství, učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky, popřípadě úřadem, který plní jeho funkci (dále jen "matriční úřad") nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním předpisem.

Snoubenci jsou povinni prohlásit, že jim nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili úpravu budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.

Snoubenci před příslušnou matrikou prokáží svou totožnost, předloží vyplněný dotazník, k němuž připojí rodný list. Pokud snoubenec uzavírá nové manželství, je povinen prokázat, že jeho dřívější manželství zaniklo, nebo bylo prohlášeno za neplatné (pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, úmrtní list zemřelého manžela)

Manželství nemůže být uzavřeno:

 • se ženatým mužem nebo vdanou ženou
 • mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá
 • mezi poručníkem a poručencem, dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem
 • nezletilým, který není plně svéprávný (soud může ve výjimečných případech povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody)   
 • osobou, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena

Chceme mít svatbu v kostele

Musíte oddávajícímu předložit osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu budete manželství uzavírat. Osvědčení je potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. Osvědčení ke dni uzavření manželství nesmí být starší 6 měsíců.

Chci se vdát/ženit v zahraničí

Musíte si požádat o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Na žádost vystaví matriční úřad dle místa trvalého pobytu. Předložíte průkaz totožnosti a rodný list. Pokud snoubenec uzavírá nové manželství, je povinen prokázat, že jeho dřívější manželství zaniklo, nebo bylo prohlášeno za neplatné (pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, úmrtní list zemřelého manžela). Pokud žádáte prostřednictvím zmocněnce, musí být váš podpis na plné moci úředně ověřen. Vysvědčení je platné 6 měsíců ode dne jeho vydání.

Chci mít svatbu na jiném místě, než na místě určeném obcí

Matriční úřad v místě uzavření manželství může povolit, na základě žádosti snoubenců, uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou obce.

Úředně stanovené místo pro konání svatebních obřadů sjednaných u Obecního úřadu Zdounky je obřadní síň obecního úřadu a přísálí Domu kultury ve Zdounkách. Pro obřady jsou vymezeny soboty a stanovená doba od 11.00 do 14.00 hod.

Snoubenec, který je občan ČR a má trvalý pobyt v ČR předloží

 • vyplněný  Dotazník k uzavření manželství
 • rodný list
 • OP nebo CP s potvrzením o trvalém pobytu a stavu
 • u rozvedených pravomocný rozsudek o rozvodu manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela u ovdovělých, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Potřebné doklady pro sňatek uzavřený před církví

 • stejné doklady jako u sňatku před úřadem
 • osvědčení vydané matričním úřadem o povolení uzavření církevního sňatku, které se vydá na základě Žádosti o vydání osvědčení k uzavření manželství před orgánem církve. Toto osvědčení nesmí být starší 6 měsíců.

U nezletilých je třeba předložit pravomocný rozsudek soudu o povolení uzavřít manželství.

U osob ztížených duševní poruchou je třeba předložit pravomocný rozsudek soudu o povolení uzavřít manželství.

Dále snoubenci předkládají rodné listy dětí (pokud snoubenci mají společné děti), rodné listy dětí, kde není uveden otec.

Pokud občané ČR chtějí uzavřít manželství před zastupitelským úřadem ČR v cizině, pak předkládají zastupitelskému úřadu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Toto vysvědčení předkládá i občan ČR, který chce uzavřít manželství v cizině před orgánem cizího státu.

Snoubenec, který je cizincem, předloží

 • vyplněný dotazník
 • rodný list
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (ne starší než 6 měsíců), který obsahuje údaj o státním občanství (to lze prokázat i platným cestovním pasem), údaj o stavu, trvalém pobytu a způsobilosti uzavřít manželství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec rozvedený
 • úmrtní list manžela, pokud tato skutečnost není uvedena v dokladu o právní způsobilosti
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství 
 • doklad, kterým prokáže totožnost
 • potvrzení o oprávněnosti k pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů ke dni uzavření manželství. To neplatí, jde-li o občana Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Švýcarské konfederace.

Všechny doklady musí být dle příslušných mezinárodních smluv ověřeny (Superlegalizace nebo Apostille) a přeloženy do jazyka českého úředním tlumočníkem, který je registrován u Krajského soudu (seznam tlumočníků je možné vyžádat si u Okresního soudu) nebo na www.justice.cz;  příp. musí být u matričního dokladu přiložen vícejazyčný standardní formulář. 

Pokud některý ze snoubenců nemluví a nerozumí česky, je u svatebního obřadu nutná přítomnost úředního tlumočníka, kterého si zajišťují snoubenci sami na vlastní náklady.

 

Nemůžeme doložit všechny požadované doklady

Matriční úřad může předložení stanovených dokladů prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

 

3. URČENÍ OTCOVSTVÍ

Čekáme dítě a nejsme manželé

Dostavíte se před matriční úřad, kde o vašem prohlášení bude proveden zápis. Zápis bude obsahovat skutečnost, kdo prohlásil, že je otcem dítěte a také může obsahovat dohodu o příjmení dítěte. Tento zápis lze sepsat před i po narození dítěte. Prohlášení se činí osobně před matričním úřadem, nezletilí rodiče před soudem.

Při prohlášení je potřeba předložit průkaz totožnosti, rodný list, těhotenský průkaz ženy, popř. rodný list již narozeného dítěte. Dále dle osobního stavu matky doložit úmrtní list manžela matky, zemřel-li, nebo pravomocný rozsudek o rozvodu bývalého manželství.

 

4. JMÉNO A PŘÍJMENÍ

4.1 Změny prohlášením

Chci užívat příjmení v souladu s pravidly české mluvnice

Jste-li žena, vstupující do manželství s mužem, jehož příjmení chcete po sňatku užívat a toto příjmení lze užívat v souladu s pravidly české mluvnice ve dvou správných tvarech, můžete prohlásit, který tvar po uzavření manželství budete užívat. Např. příjmení muže Cosse může žena užívat ve tvaru Cosse i Cosseová. Vyberete si jeden z těchto tvarů a na základě prohlášení bude tento tvar zapsán do matriky manželství a oddacího listu.

Máme s manželkou/manželem rozdílná příjmení, chceme však užívat společné

Pokud jste se před uzavřením sňatku dohodli, že budete i nadále užívat každý své příjmení, můžete později prohlásit, že jste se dohodli na společném příjmení jednoho z vás. K takovému prohlášení doložíte oddací list a rodné listy dětí v případě již narozených dětí, kterých se změna také může týkat v závislosti na vašem rozhodnutí, které společné příjmení budete v budoucnu užívat.

Užívání jednoho/dvou příjmení

Je-li vaše příjmení zapsáno v knize narození nebo v knize manželství, můžete prohlásit, že budete užívat pouze jedno, popřípadě dvě příjmení. Za trvání manželství lze učinit pouze souhlasným prohlášením manželů.

Pokud při vstupu do manželství jste prohlásili, že spolu s příjmením společným budete na druhém místě užívat příjmení předchozí, nelze tímto prohlášením upustit od příjmení společného, pakliže manželství trvá.   

Užívání příjmení

Užíváte-li, na základě chyby v matričním dokladu, své příjmení v nesprávné podobě v dobré víře po dobu nejméně 5 let, můžete prohlásit, že budete nadále užívat své příjmení ve tvaru, jak je uvedeno na vydaných dokladech. Jde-li o společně příjmení manželů, můžete prohlásit jen se souhlasem druhého manžela, popř. vašich společných dětí starších 12 let.

Chtěl/a bych mít (dát svému dítěti) ještě druhé jméno. Jak mám postupovat?

Náš právní řád umožňuje mít dvě jména, resp. dát svému dítěti dvě jména. U narozeného dítěte se rodiče jednoduše dohodnou na dvou jménech dítěte namísto jednoho. U již staršího dítěte nebo dospělé osoby lze druhé jméno do matriky zapsat na základě prohlášení, které se činí na kterékoliv matrice, či na matrice, kde je zapsáno narození dané osoby. Mějte na paměti, že zapsáním dvou jmen do matriky vzniká dotyčné osobě povinnost v úředním styku užívat již napořád obě jména současně.

Užívání druhého jména lze docílit prohlášením o volbě druhého jména. Toto prohlášení není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku, lze je učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. Užívání dvou jmen prokazuje občan ČR rodným listem vydaným po 1. 7. 2001. Podat žádost může občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky, jehož se prohlášení o volbě druhého jména týká.

Je-li v matriční knize zapsáno více jmen (u občanů narozených do 31. 12. 1949), lze druhé jméno zvolit pouze z těchto zapsaných jmen. Zvolené druhé jméno nesmí být stejné.

K volbě druhého jména pro nezletilého staršího 12 let musí být připojen jeho souhlas. Pro zapsání druhého jména je možné se obrátit na kterýkoliv matriční úřad nebo přímo na matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno.

Je třeba vyplnit písemné prohlášení o zvolení jména, které obsahuje:

 • jméno(a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
 • místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
 • jméno(a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce (za dítě),
 • jméno, popřípadě jména, která si zvolí,
 • ověřený podpis prohlašovatelů; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním, nebo že byl podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní,
 • případně souhlas nezletilého staršího 12 let s prohlášením o zvolení druhého jména

K prohlášení se připojí rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká. Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Matriční úřad, v jehož matriční knize je narození zapsáno, vydá žadateli do 30 dnů od obdržení prohlášení nový rodný list.

 

 

V matrice mám zapsaná dvě jména a chci je užívat

Jste-li osobou narozenou do  31.12.1949 a máte v matrice narození zapsaná dvě, popř. i tři jména, platí pro vás při volbě druhého jména určité omezení. Obvykle občan užívá jméno, které je zapsáno jako první, nebo označeno za hlavní. Při výběru druhého jména si můžete vybrat pouze z těch, která máte, vedle hlavního jména, v knize narození zapsaná.

Formuláře:

 

4.2 Změny oznámením a na žádost

Rozvedl/a jsem se, chci užívat své předchozí příjmení

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může po rozvodu manželství matričnímu úřadu oznámit, že opět přijímá své dřívější příjmení. V tomto případě se jedná o návrat k příjmení, se kterým do manželství vstupoval. (taková změna příjmení se nevztahuje na společně děti bývalých manželů). Oznámení lze učinit do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství.

Chci si změnit své jméno, příjmení

Změnit své jméno nebo příjmení můžete na základě žádosti. Změna jména se nepovolí, žádá-li se o změnu na jméno opačného pohlaví, na jméno zkomolené, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.

Změnu příjmení povolí matriční úřad zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. Za trvání manželství se povolí změna pouze na základě souhlasu obou manželů a změna se vztahuje i na příjmení druhého manžela a jejich nezletilých dětí.

Chci změnit jméno, příjmení nezletilému dítěti

Změna jména nebo příjmení se nepovolí, byla-li by tato změna v rozporu s potřebami a zájmy dítěte. K žádosti je třeba doložit souhlas nezletilého dítěte, které je starší 12let, dále písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu, který tento souhlas nahradí. Tento souhlas není třeba, pakliže druhý rodič zemřel, nebo byl na rodičovské odpovědnosti omezen, či jí zcela zbaven. V těchto případech doložíte úmrtní list nebo pravomocný rozsudek soudu.

Mohu, jako žena, užívat své příjmení v mužském tvaru? A jak to bude s příjmením mého dítěte v případě narození dcery?

Příjmení žen se obecně dle zákona tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést příjmení, které bude po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru.

Při zápisu narození dítěte (to znamená před vydáním rodného listu příslušnou matrikou narození) lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru.

Při zápisu úmrtí cizinky se uvede příjmení zemřelé ženy v mužském tvaru, bude-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, popřípadě cestovním dokladem nebo jinou veřejnou listinou vydanou státem, jehož byla cizinka státní občankou.

Formuláře:

 

5. ZVLÁŠTNÍ MATRIKA

 

Co je to „Zvláštní matrika“ a co je jejím úkolem?

Všechny matriční události, tedy narození, sňatky a úmrtí státních občanů ČR v cizině, jsou zapisovány do tzv. zvláštní matriky, což je matrika Úřadu městské části Brno - střed. Pokud se tedy např. vaše dítě narodí v Německu, bude zapsáno v ČR do knihy narození matriky Úřadu městské části Brno - střed.

Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství, úmrtí a partnerství státních občanů ČR, ke kterému došlo na: 

 • území cizího státu, 
 • zastupitelském úřadu ČR, 
 • lodi nebo v letadle mimo území ČR, 
 • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu


Do zvláštní matriky se zapisují dále manželství, která byla uzavřena v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen: 

 • před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, 
 • kapitánem letadla registrovaného v ČR a 
 • velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí

 

Kdo může požádat o zápis do zvláštní matriky? Můj rodinný příslušník se narodil/zemřel v zahraničí, mohu zápis do zvláštní matriky zařídit i já? Kde se tato žádost podává?

O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká
 • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata, pravnoučata), sourozenci a to i bez plné moci
 • zplnomocnění zástupci.

O zápis uzavření manželství státního občana České republiky do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká
 • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata, pravnoučata), sourozenci na základě předložené plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství

O zápis úmrtí státního občana České republiky do zvláštní matriky mohou požádat:

 • členové jeho rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata, pravnoučata), sourozenci
 • zástupci zplnomocnění členy rodiny
 • fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá potřebné listiny (viz otázka: Co je třeba předložit k zápisu do zvláštní matriky?)

O zápis registrovaného partnerství do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká
 • zplnomocnění zástupci na základě předložené plné moci

Žádost o zápis do zvláštní matriky je možné podat:

 • u zastupitelského úřadu ČR, zdržujete-li se v cizině
 • u kteréhokoliv matričního úřadu v České republice (většinou se podává podle místa trvalého pobytu žadatele), který zajistí zkompletování potřebných dokladů a vyřízení zápisu u zvláštní matriky

 

Jaké doklady budu muset předkládat pro zápis matriční události (narození, uzavření manželství, partnerství, úmrtí), ke kterému došlo v cizině? U které matriky tato matriční událost bude v knize zapsaná?

Matriční události, ke kterým došlo v cizině, zapisuje do svých knih tzv. Zvláštní matrika, což je matrika Úřadu městské části Brno střed. Vy ale do Brna jezdit nemusíte, stačí se dostavit na  matriku (většinou podle místa Vašeho pobytu) a zde s matrikářkou sepsat žádost o zápis do zvláštní matriky a doložit k ní příslušné dokumenty.

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:

 • matriční doklad vydaný v cizině, který se týká narození, uzavření manželství, úmrtí nebo partnerství občana České republiky, jež má být zapsáno do naší (zvláštní) matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad)
 • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství ČR, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR
 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad),

Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek neplatí. Za vydání druhopisu matričního dokladu (např. při ztrátě nebo odcizení) se hradí správní poplatek ve výši 300,- Kč

Cizozemský matriční doklad je třeba opatřit vyšším ověřením toho státu, který doklad vydal. V závislosti na mezinárodně-právní úpravě je to buď tzv. apostila (apostille), nebo tzv. superlegalizace. S některými státy má ČR dohodu o tom, že toto ověření není třeba vůbec.

Poté, co je cizozemský matriční doklad opatřen tímto ověřením, je třeba zajistit jeho úřední překlad do českého jazyka tlumočníkem zapsaným v seznamu tlumočníků při našich soudech. Tento seznam najdete buď přímo na soudu, či na internetových stránkách www.justice.cz. Vzhledem k různorodosti a složitosti této problematiky je pro Vás nejlepší kontaktovat kteroukoliv matriku a vyžádat si informace vztahující se k Vašemu konkrétnímu případu

Moje dítě se narodilo v cizině a jeho druhý rodič je cizinec. Je dítě po mně státní občan České republiky? Kde získám pro dítě narozené v cizině doklad o státním občanství?

Dítě narozením automaticky získává státní občanství ČR, pokud je alespoň jeden jeho rodič státním občanem ČR, a nezáleží na tom, kde se dítě narodilo. Co se týče nabytí státního občanství cizího státu, jehož je druhý rodič státním občanem, zpravidla též platí, že dítě automaticky nabude též státní občanství po druhém rodiči.

Pokud narozené dítě nemá na území ČR trvalý pobyt, osvědčení o jeho státním občanství ČR vydá matrika Úřadu městské části Praha 1. Pokud dítě má na území ČR trvalý pobyt, vydá toto osvědčení matrika Krajského úřadu dle trvalého pobytu dítěte.

Právní úprava státního občanství v jiných státech se však liší v závislosti na každém státu. Obecně se dá říct, že drtivá většina států Evropy ctí podobnou zásadu co do podmínek nabytí státního občanství dítěte jako ČR (odvislost od alespoň jednoho rodiče, tak zvané právo krve). Zvláště pak mimo Evropu však lze najít výrazné odchylky (například jsou státy, které přiznávají státní občanství svého státu dítěti v souvislosti s jeho narozením na daném území státu, bez ohledu na státní občanství jeho rodičů (tak zvané právo půdy). Pokud je druhý rodič cizí státní příslušník, budete pro zodpovězení otázky, zda Vaše dítě narozením nabylo i státní občanství státu druhého rodiče, muset zapátrat v právní úpravě toho daného státu.

Dle naší platné legislativy dítě narozením získává trvalý pobyt shodný s adresou trvalého pobytu jeho matky. V takovém případě Vám osvědčení o jeho státním občanství vydá příslušný Krajský úřad. Pokud však matka dítěte nemá trvalý pobyt na území ČR (je cizinka nebo trvalý pobyt v souvislosti s dlouhodobým pobytem v zahraničí zrušila), musíte o osvědčení o státním občanství dítěte požádat Úřad městské části Praha 1.