Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Matriční úřad

Matriční úřad 

Manželství - vystavení oddacího listu

Obecní úřad Zdounky vede matriční knihy manželství pro obec Zdounky a místní části Divoky, Cvrčovice, Nětčice, Lebedov a Těšánky a dále podle vyhlášky 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, vede knihy manželství pro obce Soběsuky (+ m.č. Skržice a Milovice), Cetechovice, Roštín a Honětice.

Manželství je možno uzavřít

 • před kterýmkoliv matričním úřadem
 • před úřadem nematričním, pokud alespoň jeden ze snoubenců má v tomto místě trvalý pobyt
 • před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti
 • před kterýmkoliv úřadem, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství ohrožen
 • před kapitánem lodi (plující pod vlajkou ČR), letadla (registrov. v ČR), velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství ohrožen
 • v cizině před orgánem k tomu zmocněným

Úředně stanovené místo pro konání svatebních obřadů sjednaných u  Obecního úřadu Zdounky je obřadní síň Obecního úřadu Zdounky, přísálí DK Zdounky. Pro obřady jsou vymezeny soboty a stanovená doba od 10.00 do 15.00 hod.

K vyřízení potřebujete

Dokumenty k žádosti o uzavření manželství 

Snoubenec, který je občan ČR a má trvalý pobyt v ČR předloží

 • vyplněný  Dotazník k uzavření manželství
 • rodný list snoubenců
 • OP nebo CP s potvrzením o trvalém pobytu a stavu
 • u rozvedených pravomocný rozsudek o rozvodu manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela u ovdovělých, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Snoubenec, který je občanem a má trvalý pobyt v cizině, předloží

 • vyplněný dotazník a doklady stejné jako u předchozího, pokud jsou odpovídající doklady cizím státem vydávány

Snoubenec, který je cizincem, předloží

 • vyplněný dotazník
 • rodný list
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (ne starší než 6 měsíců), který obsahuje údaj o státním občanství (to lze prokázat i platným cestovním pasem), údaj o stavu, trvalém pobytu a způsobilosti uzavřít manželství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec rozvedený
 • úmrtní list manžela, pokud tato skutečnost není uvedena v dokladu o právní způsobilosti
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství 
 • doklad, kterým prokáže totožnost
 • potvrzení o oprávněnosti k pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů ke dni uzavření manželství. To neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jeho rodinné příslušníky.

Všechny doklady musí být dle mezinárodních smluv ověřeny (Superlegalizace nebo Apostille) a přeloženy do jazyka českého tlumočníkem, který je registrován u Krajského soudu (seznam tlumočníků je možné vyžádat si u Okresního soudu) nebo na www.justice.cz

Pokud některý ze snoubenců nemluví nebo nerozumí česky, je u svatebního obřadu nutná přítomnost tlumočníka. Tlumočníka si zajišťují snoubenci sami na vlastní náklady.

Potřebné doklady pro sňatek uzavřený před církví

 • stejné doklady jako u sňatku před úřadem
 • osvědčení vydané matričním úřadem o povolení uzavření církevního sňatku, které se vydá na základě Žádosti o vydání osvědčení k uzavření manželství před orgánem církve. Toto osvědčení nesmí být starší 6 měsíců

U nezletilých je třeba předložit pravomocný rozsudek soudu o povolení uzavřít manželství.

U osob ztížených duševní poruchou je třeba předložit pravomocný rozsudek soudu o povolení uzavřít manželství.

Dále snoubenci předkládají rodné listy dětí (pokud snoubenci mají společné děti), rodné listy dětí, kde není uveden otec.

Pokud občané ČR chtějí uzavřít manželství před zastupitelským úřadem ČR v cizině, pak předkládají zastupitelskému úřadu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Toto vysvědčení předkládá i občan ČR, který chce uzavřít manželství v cizině před orgánem cizího státu.

Pracovnice zodpovědná za danou agendu

Související dokumenty  pro matriční agendu

Ověřování podpisů (legalizace) a ověřování shody opisu s originálem (vidimace)

Je postupováno dle zákona:

 • 21/2006 Sb. o ověřování, vyhláška 36/2006 k zákonu o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Nemůže-li osoba číst nebo psát, provede pověřený pracovník legalizaci pouze za účasti dvou svědků. Svědci svou přítomnost stvrdí podpisem v ověřovací knize.

Neovládá-li pověřený pracovník jazyk, v němž je listina napsána, vyzve žadatele, aby předložil překlad listiny pořízený tlumočníkem, nestane-li se tak, legalizaci odmítne

Legalizace se neprovede: 

 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text

Vidimace se neprovede:

 • je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba
 • je-li listina psaná v jiném než českém nebo slovenském jazyce
 • je-li listina opatřena klasickým textem nebo otiskem plastického razítka
 • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena
 • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o
 1.  prvopis
 2. již ověřenou vidimovanou listinu
 3. listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů
 4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu
 5. stejnopis

Správní poplatek:

 • každou započatou stranu 30,- Kč
 • za ověření podpisu 30,- Kč

Lhůta pro vyřízení: na počkání

K vyřízení potřebujete

K legalizaci (ověření pravosti podpisu) je třeba předložit:

 • platný úřední průkaz totožnosti – OP nebo CP jde-li o občanaČR, průkaz o povolení k pobytu, cestovní doklad nebo průkaz totožnosti občana členského státu EU - jde-li o cizince
 • osoba, jejíž podpis se ověřuje musí být fyzicky přítomna
 • listinu, na níž se osoba před pověřeným pracovníkem podepsala, nebo podpis vzala za vlastní

K vidimaci (ověření originálu s kopií nebo opisem) je třeba předložit:

 • prvopis
 • ověřovanou vidimovanou listinu
 • listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů
 • opis nebo kopii pořízenou ze spisu
 • stejnopis

Pracovnice zodpovědné za danou agendu

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství 

Manžel, který přijal při uzavření manželství příjmení druhého manžela může do šesti měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství oznámit kterémukoli matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení.

K vyřízení potřebujete

Matriční úřad u něhož je uzavření manželství zapsáno, ověří údaje uvedené v oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu dle

 • OP
 • pravomocného rozsudku o rozvodu (pokud tento údaj není v matriční knize úřadu)

Matriční úřad u něhož manželství není zapsáno, ověří údaje uvedené v oznámení dle

 • OP
 • oddacího listu
 • pravomocného rozsudku o rozvodu manželství

Za tento úkon se nevybírá žádný správní poplatek.

Pracovnice zodpovědná za danou agendu

Povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě

Manželství lze povolit uzavřít na kterémkoli vhodném místě na základě povolení příslušného matričního úřadu, do jehož správního obvodu toto místo spadá.

Postupuje se podle zákona :

 • 301/2000 Sb.,o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • 207/2001 Sb., vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách
 • 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním
 • 500/2004 Sb., správní řád

K vyřízení potřebujete

V tomto případě snoubenci podávají Žádost o povolení sňatku na jiném vhodném místě s odůvodněním.

Správní poplatek je 1000,- Kč

Ostatní správní poplatky:

a) uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR 3000,- Kč

b) uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2000,- Kč

c) vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1000,- Kč

d) vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem 500,- Kč

Poplatek a) – c) se vybírá pouze od jednoho ze snoubenců.

Poplatek c) se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.

Od poplatku dle písmene c) jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

Pracovnice zodpovědná za danou agendu

Úmrtí - vystavení úmrtního listu

Obecní úřad Zdounky, matriční úřad, vede matriční knihy úmrtí pro obec  Zdounky , Cvrčovice, Divoky, Nětčice, Lebedov a Těšánky a dále dle vyhlášky 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a některých souvisejících zákonů vede knihy úmrtí pro obce  Soběsuky, Skržice, Milovice, Cetechovice, Roštín a Honětice.

Po provedení zápisu úmrtí do matriční knihy se vystavený úmrtní list zasílá do vlastních rukou vyřizovateli pohřbu, případně si jej přímo na matrice může vyzvednout oprávněná osoba, což jsou členové rodiny, sourozenci a zplnomocnění zástupci.

Prvopis úmrtního listu je vystaven bez správního poplatku.

Je postupováno dle zákona:

- 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů

- 207/2001 Sb. vyhláška, kterou se provádí zákon matrikách

K vyřízení potřebujete

 • List o prohlídce mrtvého vystavený lékařem
 • OP zemřelého
 • Případně další matriční doklady zemřelého (RL, OL)
 • Údaje o vyřizovateli pohřbu

Pracovnice zodpovědná za danou agendu

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Pokud občané ČR chtějí uzavřít manželství před zastupitelským úřadem ČR v cizině, pak předkládají zastupitelskému úřadu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Toto vysvědčení předkládá i občan ČR, který chce uzavřít manželství v cizině před orgánem cizího státu.

K vyřízení potřebujete

 • vyplněnou Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti
 • OP nebo CP s výpisem z evidence obyvatel o trvalém pobytu a stavu
 • rodný list
 • úřední doklad o trvalém bydlišti a osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, nebo úmrtní list manžela
 • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených dokladů

Vydané vysvědčení má platnost 6 měsíců ode dne jeho vydání.

Správní poplatek je 500,- Kč

Pracovnice zodpovědná za danou agendu

Zápis ženského příjmení v mužském tvaru

Žena, jejíž příjmení je v matriční knize zapsáno v souladu s pravidly české mluvnice, může požádat o užívání příjmení v mužském tvaru a to v případech pokud je:

a) cizinkou

b) státní občankou ČR, která má  nebo bude mít trvalý pobyt v cizině

c) státní občankou ČR, jejíž manžel je cizinec

d) státní občankou ČR , která je jiné než české národnosti

Rodiče, jejichž dítě je ženského pohlaví, mohou požádat o zapsání příjmení v mužském tvaru je-li dítě

a) cizincem

b) státním občanem ČR, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině

c) státním občanem ČR, jehož jeden z rodičů je cizinec

d) státním občanem ČR, který je jiné než české národnosti

Žádost lze podat u kteréhokoli matričního úřadu nebo u zastupitelského úřadu České republiky.

Žádost lze podat pouze jednou, veškeré další žádosti jsou posuzovány jako změna příjmení.

K vyřízení potřebujete

K žádosti se přikládá:

 • matriční doklad, byl-li již zápis proveden a pokud jej žadatel vlastní
 • průkaz totožnosti
 • písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas
 • písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let

 Pracovnice zodpovědná za danou agendu

Související dokumenty  pro matriční agendu

Dotazník k uzavř. manž. - tisk oboustranně A3.pdf

Žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství

Žádost o vydání osvědčení ....pdf -  /církevní sňatek/

Žádost o vydání matričního dokladu.pdf

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru.pdf

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru - nezletilá.pdf

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti ....pdf

Oznámení o přijetí předchozího přímení po rozvodu.pdf

Dokumenty k žádosti o uzavření manželství